Kunst som forestillinger om det umulige gjort mulig?

Sissel Lillebostad, Arne Rygg (Redaktører)
i
Pic 01

Michel de Broin: Encircling, Scape Biennial for Art in Public Space, Christchurch, New Zealand, 2006. Foto: Dean Mackenzie (dmp photography).

Utgangspunkt for denne utgaven av Kunstjournalen B-post er et idiom; forestill det umulige gjort mulig. Dette utsagnet førte til et sett med spørsmål som ble sendt til utvalgte kunstnere og teoretikere. Et av spørsmålene vi stilte var hvorvidt sentrale deler av kunsten i dag artikulerer seg i spennet mellom det visjonære som utopi og det visjonære som dystopi. Vi spurte også om utsagnet kan oppfattes som en kunstens jobbeskrivelse.

ii

I en verden som egner seg til å framkalle angst for framtiden og usikkerhet om vår felles vurderingsevne, en verden der offentlige verdier blir desimert og overlatt private og der det ser ut til at den hensynsløse vinner, blir det dystopiske perspektivet lett å holde fram som både ugjendrivelig og uunngåelig.

iii
Pic 01

Bodil Furu: Opera, filmstill

Parallelt med negasjonsutforskende strategier finner vi også kunst som går inn i sosiale og politiske virkefelt med direkte kritikk og forslag til alternative løsninger. Det kan se ut som om store deler av kunsten har tatt til seg oppgaven med å skulle skape sprekker i den naturaliserte orden og gi oss glimt av «noe annet» som realiserbare alternativ; med andre ord artikulere håp.

iv

Bidragene som følger utgjør et spekter av erfaringer, påstander og refleksjoner i bilder og ord. Forskjelligheten ligger i ulike innfallsvinkler og arbeidsmetoder, men også i at det som gjenspeiles er prosjekter i ulike faser. Noen av de inviterte bidragsyterne ble oppfordret til å utvikle et kunstnerisk bidrag spesielt for Kunstjournalen B-post, andre ble oppfordret til å presentere et eksisterende arbeid, atter andre ble spurt om å skrive. Bidragene som kom inn fulgte ikke alltid denne oppdelingen. I forhold til det å skulle undersøke forestillinger om det (u)mulige er der ikke alltid så klare skiller mellom forhistorier, dokumentasjon, teoretiske betraktninger, presentasjoner, utopiske planer og kunstverk.

v
Pic 01

Sveinung Unneland Re-Picturing Flying Reversed / NEEOWRDR

Det mulige er det realistiske, synlige og gripbare. Det er det som finnes og det som betyr noe. Det er det en har å velge mellom; hverdagens, rutinens og politikkens område. Det umulige – det ikke-mulige – eksisterer ikke for det mulige, eller; det representerer det muliges (u)mulige overskridelse; muligheten for at morgendagen har andre muligheter enn dagen i dag.

vi

Det mulige, viser det seg, strekker seg iblant utover det vi kan forestille oss.

vii

I skrivende stund opplever vi et «finansielt krasj i sakte kino», der tankemodellene som har formet finansmarkedet kollapser. Dagens Næringsliv hevder i en kommentar 11. oktober at «det utenkelige kan skje» og at den reelle risikoen i realiteten er hinsides det teoriene anskueliggjør.

viii

«Det umulige gjort mulig» synes som et paradoks, og noe en ikke skulle tro det var mulig å øyne forestillinger om. Men om det mulige og det umulige betraktes som relativt til tid og sted, peker utsagnet på en pågående utveksling mellom forestillingsevne og virkelighet. Utsagnet berører med det et dyptgående menneskelig anliggende.

ix

For kunsten kan dette bety et fokus på det heterogene, mangfoldige, det utydelige og det ambivalente – både i produksjon og resepsjon. Utfordringen blir da å stille seg åpen – også for uanseelige og nærmest trivielle alternativ.

x

Eller for å stille et nytt spørsmål: Hvordan ser det ut, det tåketette landskapet rett på utsiden av det vi anser som mulig, der erfaring og hypoteser kolliderer? Og hva blir igjen etter kollisjonen?

 

Kunstjournalen B-post nr. 1_08: Kunst som forestillinger om det umulige gjort mulig?